Login to your account

Username
Password
MOD_LOGIN_REMEMBER_ME

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Porady prawne

Punkt bezpłatnych porad prawnych działa w budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury II piętro sala nr 18.

Harmonogram przyjęć:
poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 14.00  adwokat*/radca prawny**
wtorek: od godz. 09.00 do godz. 13.00 radca prawny
środa: od godz. 14.00 do godz. 18.00 radca prawny
czwartek: od godz. 09.00 do godz. 13.00 adwokat
piątek: od godz. 12.00 do godz. 16.00  adwokat

* co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 01.01.2018 r.
** co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 08.01.2018 r.

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu :
 5 stycznia (piątek) od godz. 08.00 do godz. 12.00
24 lutego (sobota) od. godz.10.00 do godz. 14.00
7 kwietnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00
5 maja (sobota) od godz. 09.00 do godz. 17.00
26 maja (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00
18 sierpnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00
3 listopada (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00
29 grudnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 17.00

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                                          

1.     Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub,

2.     Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3.     Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4.     Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1.     Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2.     Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3.     Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1.     Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, na podstawie przedłożenia oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia;

2.     Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ww. ustawie;

3.     Która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, na podstawie przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ww. ustawie;

4.     Która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, na podstawie przedłożenia ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ww. ustawie;

5.     Która nie ukończyła 26 lat, na podstawie przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6.     Która ukończyła 65 lat, na podstawie przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7.     Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;

8.     Która jest w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, na podstawie przedłożenia dokumentu potwierdzającego ciążę.

4. Osoba uprawniona, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

5. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3 ppkt 1)–6) i 8), wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie, o której mowa w pkt 3 ppkt 1)–6) i 8), a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymienionych tam dokumentów.

6. W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

7. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona na żądanie udzielającego porad jest zobowiązana okazać dokument stwierdzający tożsamość.

8. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

9. Udzielający porad prawnych dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania   i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc.

10. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.